Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z art.76h ust.1 ustawy z dnia 29.09.1984 o rachunkowości objęte jest obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Zgodnie z art. 79 przytoczonej ustawy, brak takiego ubezpieczenia może rodzić konsekwencje w postaci grzywny lub kary ograniczenia wolności.
Kancelaria Finansowo – Księgowa Spółka Jawna, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr: 0000597694 potwierdza posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w tym zakresie. Tym samym chcemy poinformować, iż nasi klienci są obciążeni mniejszym ryzykiem finansowym zawierając umowę o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych z naszą Kancelarią.

Pełna księgowość

Oferujemy usługi w zakresie „pełnej” księgowości skierowane przede wszystkim na obsługę spółek z o.o., spółek komandytowych, fundacji i stowarzyszeń, a także większych wspólnot mieszkaniowych. Usługi są realizowane m.in. jako:

– doradztwo w zakresie tworzenia zakładowych planów kont,

– doradztwo w zakresie polityki rachunkowości, schematów organizacyjnych, obiegu dokumentów,

– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości,

– prowadzenie zestawień środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– sporządzanie wyników finansowych w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym,

– sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych, w tym również sprawozdań finansowych

obejmujących rachunek z przepływów pieniężnych,

– usługi przygotowawcze w celu ogłoszenia, publikacji, itp. sprawozdań finansowych,

– usługi pomocnicze w przygotowywaniu przez zarządy sprawozdań z działalności.

Usługi wspólne dla księgowości

Każdy wariant usług księgowych obejmuje ponadto:

– rozliczenia w zakresie podatku VAT w obrocie krajowym i z zagranicą,

– rozliczenia kadrowo – płacowe w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych,

– rozliczenia wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

– rozliczenia związane z użytkowaniem pojazdów,

– doradztwo finansowo – ekonomiczne,

– doradztwo w zakresie pozyskania środków finansowych oraz pracowników,

– sporządzanie indywidulanych analiz,

– pomoc w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie dofinansowań lub kapitałów,

– usługi pomocnicze w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji i spisów.

Mała księgowość

Oferujemy usługi w zakresie małej księgowości skierowane przede wszystkim na obsługę osób fizycznych będących indywidualnymi przedsiębiorcami, spółek cywilnych oraz spółek jawnych. Usługi są realizowane m.in. jako:

– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,

– prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub

– prowadzenie kart wynagrodzeń,

– prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.

Usługi o charakterze wspierającym i pomocniczym

Zakres tych usług nie jest ograniczony, przy czy najczęściej świadczone przez Nas usługi dodatkowe to:

– odbiór dokumentacji bezpośrednio od klienta,

– zakładanie podmiotów gospodarczych, w tym spółek podlegających rejestracji w KRS,

– pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych oraz wniosków o dofinansowanie,

– ocena wariantów i przeprowadzenie procesu związanego z zawarciem umowy leasingu,

– windykacja należności, zarządzanie monitami i wezwaniami płatniczymi w imieniu klienta,

– współpraca w zakresie tworzenia projektów na rzecz klientów, których efektem końcowym jest stworzenie nowego rozwiązania prawnego bądź technologicznego,

– generowanie podstawowych dokumentów księgowych na rzecz klienta (faktury, przelewy),

– obsługa płatności klienta w uzgodnionym zakresie,

– udostępnianie klientom adresu korespondencyjnego / wynajem powierzchni biurowej,

– prowadzenie korespondencji klienta,

– przechowywanie powierzonej dokumentacji,

– szkolenia w siedzibie klientów,

– reprezentowanie klientów w zakresie indywidualnego umocowania.