Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z art.76h ust.1 ustawy z dnia 29.09.1984 o rachunkowości objęte jest obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Zgodnie z art. 79 przytoczonej ustawy, brak takiego ubezpieczenia może rodzić konsekwencje w postaci grzywny lub kary ograniczenia wolności.
Kancelaria Finansowo – Księgowa Spółka Jawna, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr: 0000597694 potwierdza posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym samym pragniemy poinformować, iż Nasi Klienci są obciążeni mniejszym ryzykiem finansowym zawierając umowę o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych z naszą Kancelarią.

Pełna księgowość

Oferujemy usługi w zakresie „pełnej” księgowości skierowane przede wszystkim na obsługę spółek z o.o., spółek komandytowych, fundacji i stowarzyszeń, a także wspólnot mieszkaniowych. Usługi te są realizowane poprzez:

– doradztwo w zakresie tworzenia zakładowych planów kont,

– doradztwo w zakresie polityki rachunkowości, schematów organizacyjnych, obiegu dokumentów, instrukcji kasowych,

– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości,

– prowadzenie zestawień środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– sporządzanie wyników finansowych w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym,

– sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych, w tym również sprawozdań finansowych obejmujących “cash flow”,

– usługi przygotowawcze w celu ogłoszenia, publikacji, itp. sprawozdań finansowych,

– usługi pomocnicze dla organów jednostek podczas sporządzania sprawozdań z działalności.

Usługi wspólne dla księgowości

Każdy z wariantów usług księgowych obejmuje jednocześnie:

– rozliczenia w zakresie podatku VAT w obrocie krajowym i z zagranicą,

– rozliczenia płacowe w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,

– rozliczenia wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

– rozliczenia wymagane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– rozliczenia związane z użytkowaniem pojazdów,

– doradztwo finansowo – ekonomiczne,

– doradztwo w zakresie pozyskania środków finansowych oraz naboru pracowników,

– sporządzanie indywidualnych analiz,

– pomoc w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie dofinansowań lub kapitałów,

– pomoc przy wyborze, zakupie, programowaniu oraz zgłaszaniu urządzeń fiskalnych do urzędu skarbowego,

– usługi pomocnicze w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji i spisów.

Mała księgowość

Oferujemy usługi w zakresie małej księgowości skierowane przede wszystkim na obsługę osób fizycznych będących indywidualnymi przedsiębiorcami, spółek cywilnych oraz spółek jawnych. Usługi te są realizowane poprzez:

– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów lub,

– prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

  oraz

– prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Usługi o charakterze wspierającym i pomocniczym

Zakres tych usług ma charakter otwarty, przy czy najczęściej świadczone przez Nas usługi dodatkowe to:

– odbiór dokumentacji bezpośrednio w siedzibie klienta,

– pomoc w zawiązywaniu działalności gospodarczej oraz w rejestracji spółek podlegających wpisowi do KRS,

– pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych oraz wniosków o dofinansowanie,

– ocena ofert (wariantów) leasingowych i przeprowadzenie procesu związanego z zawarciem umowy leasingu,

– windykacja należności, zarządzanie monitami, generowanie wezwań do zapłaty w imieniu klienta,

– generowanie podstawowych dokumentów źródłowych w imieniu i na rzecz klienta,

– obsługa płatności klienta w uzgodnionym zakresie,

– udostępnianie klientom adresu korespondencyjnego / wynajem powierzchni biurowej,

– prowadzenie korespondencji klienta,

– przechowywanie powierzonej dokumentacji,

– prowadzanie szkoleń w siedzibie klienta,

– reprezentowanie klientów w zakresie indywidualnego umocowania.